Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Funnygoods.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Funnygoods.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Funnygoods.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Funnygoods.nl.  Funnygoods.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Funnygoods.nl dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 3.2 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling door bankoverschrijving. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Funnygoods.nl. 3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Funnygoods.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Funnygoods.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. 4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 Funnygoods.nl is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de goederen tijdens verzending via TNT-Post.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Funnygoods.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Funnygoods.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven. 6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Funnygoods.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Funnygoods.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Funnygoods.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Funnygoods.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Funnygoods.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen

8.1 Indien u aan Funnygoods.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Funnygoods.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Funnygoods.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 8.2 Funnygoods.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 8.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9. Privacy

Funnygoods.nl geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. Funnygoods.nl gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen.

Gegevens FUNNYGOODS.NL:
Funnygoods.nl staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel Gorinchem

Kvk nr. 30234041
BTW nr. NL 189756986B01

RABOBANK nr. 14 10 60 611
IBAN nr. NL51 RABO 0141 0606 11
BIC nr. RABONL2U

info@funnygoods.nl